ค่าบริการ

ค่าจ้าง

1. จ้างติดตามสะกดรอย หรือเฝ้าดูพฤติกรรมด้านส่วนตัว ครอบครัว หรือเรื่องทั่วๆไป โดยเก็บหลักฐานการทำงานและพฤติกรรมของเป้าหมายเป็นภาพวิดีโอหรือภาพถ่าย ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณทล หนึ่งวัน วันละ 5,000 บาท

ถ้าจ้างล่วงหน้า 5 วันติดต่อ มีส่วนลด 1,000 บาท ทุก ๆ 5 วัน เป็นเงิน 5000×5-1000 = 5 วัน 24,000 บาท

2. จ้างติดตามสะกดรอย หรือเฝ้าดูพฤติกรรมด้านธุรกิจ โดยเก็บหลักฐานการทำงานและพฤติกรรมของเป้าหมายเป็นภาพวิดีโอหรือภาพถ่ายในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณทล หนึ่งวัน วันละ 6,000 บาท

ถ้าจ้างล่วงหน้า 5 วันติดต่อ มีส่วนลด 1,000 บาท ทุก ๆ 5 วัน เป็นเงิน 6000×5-1000 = 5 วัน 29,000 บาท

3.จ้างติดตามสะกดรอย หรือเฝ้าดูพฤติกรรมทั้งด้านส่วนตัวและด้านธุรกิจ โดยเก็บหลักฐานการทำงานและพฤติกรรมของเป้าหมายเป็นภาพวิดีโอหรือภาพถ่ายนอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณทล ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายจากข้อ 1.และข้อ 2.ตามที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าที่พักแรมที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนเข้าพัก ค่าเชื้อเพลิงรถยนต์หรือจักรยานยนต์ (ประมาณกิโลเมตรละ 4 บาท) ค่าโดยสารรถยนต์ รถไฟ เรือ หรือเครื่องบิน ตามที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ว่าจ้างเห็บชอบก่อนใช้จ่าย

4. จ้างติดตามสะกดรอย หรือเฝ้าดูพฤติกรรมทั้งด้านส่วนตัวและด้านธุรกิจ โดยเก็บหลักฐานการทำงานและพฤติกรรมของเป้าหมายเป็นภาพวิดีโอหรือภาพถ่าย ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณทลโดยกำหนดจ้างเฉพาะวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ ต้องเพิ่มเงินชดเชยอีกวันละ 500 บาท เว้นแต่เป็นการจ้าง 5 วันโดยครอบคลุมวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์ก็ไม่ต้องเพิ่มเงิน 

5. ค่าจ้างในการตรวจสอบต่างๆ เช่นเอกสารหลักฐาน การสมรส การหย่า ทะเบียนบ้าน ทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ ผู้ว่าจ้างต้องติดต่อเพื่อพูดคุยในรายละเอียดสิ่งที่ต้องการและขอทราบค่าจ้างกับทางบริษัทได้ตลอดเวลา โดยทางโทรศัพท์หรือสื่ออื่นที่ปรากฏในเว็บนี้

หมายเหตุ

– ผู้ว่าจ้างควรคาดคะเนหรือกำหนดระยะเวลาวันทำงานในกรณีติดตามเฝ้าดูพฤติกรรมให้พอเหมาะกับข้อสงสัยหรือระยะเวลาที่ควรจะตรวจพบพฤติกรรมที่สงสัยนั้น โดยอาจหารือกับผู้รับจ้างก่อน แต่ไม่ควรกำหนดวันทำงานเป็นวันต่อวันเพราะผู้รับจ้างอาจรับงานอื่นรอไว้เพราะไม่ทราบว่าผู้จ้างรายนี้จะให้ทำงานกี่วัน เมื่อผู้ว่าจ้างจะจ้างเพิ่มให้ทำงานวันต่อไปก็อาจทำไม่ได้เพราะผู้รับจ้างรับงานอื่นรอไว้แล้ว นอกจากนั้นอัตราค่าจ้างวันต่อวันจะสูงกว่าการจ้างระยะติดต่อ 5 วัน

– หนึ่งวันทำงานหมายถึงการทำงานด้วยระยะเวลาไม่เกินกว่า 12 ชม.นับแต่เวลาเริ่ม

– ถ้าผู้ว่าจ้างประสงค์จะให้พนักงานทำงานเกินกว่าวันละ 12 ชั่วโมง ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนอีกชั่วโมงละ 500 บาท ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 13 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ถ้าผู้จ้างประสงค์จะให้ทำงานรวมแล้วเกินกว่า 15 ชั่วโมง ผู้ว่าจ้างต้องเพิ่มการจ้างเป็นอีกหนึ่งทีมงานใหม่และเริ่มนับเป็นวันทำงานใหม่ โดยไม่สามารถให้ทีมงานเดิมทำงานต่อเนื่องเกินกว่า 15 ชั่วโมง

– ผู้รับจ้างรับทำงานสืบสวนทุกชนิด รวมทั้งที่เป็นการสืบสวนการกระทำผิดหรือความเกี่ยวข้องในการกระทำผิดทางคดีอาญาและการติดตามเพื่อจับกุมตามหมายจับ แต่ไม่รับทำงานที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง และไม่รับทำงานทวงหนี้ทุกกรณี