INDIVIDUAL INVESTIGATION

สืบเรื่องส่วนตัว

การดำเนินชีวิตทุกวันนี้ ยิ่งในเมืองใหญ่ด้วยแล้ว แม้ว่าจะอยู่เป็นส่วนตัว ไม่สุงสิงกับใคร แต่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่า จะไปกระทบกระทั่ง สร้างความไม่พอใจแก่ใครหรือไม่ เช่นเดียวกันกับ สถาบันครอบครัวของสังคมไทยที่กำลังอ่อนแอ และกำลังก้าวเข้าสู่วิกฤติที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จากปัญหาการหย่าร้าง

ของคนไทยสูงขึ้นทุกปี และมีแน้วโน้มเพิ่มสูงมากขึ้น ปัญหาครอบครัว ความอิจฉาริษยาเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน ที่ต่างมีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาความยากจน ปัญหาการลักทรัพย์ ปัญหาการขัดผลประโยชน์ การเตรียมความพร้อม หรืออย่างน้อยก็สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที


ลักษณะงาน

• ตรวจสอบประวัติส่วนตัว ข้อมูลหรือประวัติการทำงาน หรือสืบเบื้องหลังบุคคล
• พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการสมรส ข้อมูลครอบครัว ฯลฯ
• สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ยานพาหนะ
• ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ
• สืบหาหลักฐานหรือพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
• สืบหาบุคคลสูญหายหรือหลบหนี หรือสืบหาทรัพย์สิน
• พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
• สืบหาข้อเท็จจริงทั่วไป