MANAGEMENT AND CONSULTANT

ผู้บริหาร

นายอนันตเดช วัฒนวิบูลย์

ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายสืบสวน พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์
- อดีตทหารอาสาสมัคร กองร้อย สสก.,กองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 กองพลทหารอาสาสมัคร
(กองพลเสือดำ) ปฏิบัติราชการสงครามเวียดนาม พ.ศ. 2510-2511
- อดีตหัวหน้างานสืบสวนจับกุม และหัวหน้างานสืบสวนสะกดรอย กองปราบปรามยาเสพติด
สำนักงาน ปปส.พ.ศ. 2522-2530
- อดีตอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำวิชาการสืบสวนคดียาเสพติด
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน พ.ศ. 2526-2529
- อดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนหน่วย ดี.อี.เอ. กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา และอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวน
หน่วยรักษาความปลอดภัย กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทย พ.ศ.2530-2532

การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขประจำตัว 141 03848

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลตำรวจเอก ชวลิต ยอดมณี

- อดีตเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)

พลเอก อรพันธ์ วัฒนวิบูลย์

- อดีต เสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
- อดีต สมาชิกวุฒิสภา

พันตำรวจเอก ชาตินัย รัตนสมบูรณ์

- อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล

พลตำรวจตรี อมเรศฤทธิ์ วัฒนวิบูลย์

- อดีต รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

คุณมนูญ พุฒทอง

- ทนายความและนักธุรกิจ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1
- ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง
- ที่ปรึกษาสมาคมภัตตาคารไทย
- ที่ปรึกษามูลนิธิอาหารกลางวันเด็กและเยาวชน
- อุปนายกสมาคมเรือไทย
- อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายแพทย์สุนัย ศศิวิมลพันธ์

- อดีตผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ผศ.อัศวิน วัฒนวิบูลย์

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม)
- อดีต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรมการคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
- อดีต คณะกรรมการประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล