POLITIC INVESTIGATION

สืบด้านการเมืองการปกครอง

กรุงเทพนักสืบ ให้บริการการตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมือง การฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งนักการเมืองท้องถิ่น และนักการเมืองระดับประเทศ

สืบความเคลื่อนไหวของพรรคคู่แข่ง ตลอดจนสืบหาหลักฐานการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ ในกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานต่าง ๆ


ลักษณะงาน

• ตรวจสอบพฤติกรรมนักการเมือง และข้าราชการ
• สืบหาข้อมูลและหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
• สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ